© Damon Educatie
Login
Woord Definitie
Ahimsa

Een belangrijke waarde binnen hindoeïsme en boeddhisme. Het houdt zowel geweldloosheid in als eerbied voor al wat leeft. Ahimsa betekent letterlijk: geen letsel (‘a-’ is ‘niet’ en ‘himsa’ is ‘letsel’).

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij iemand een vervormd beeld van het eigen lichaam heeft en leeft vanuit een grote angst dik te worden. Het Griekse ‘orexia’ betekent ‘eetlust, ‘an’ is de ontkenning daarvan.

Argument

Een reden waarom je iets vindt.

Atheïsme

De overtuiging dat er geen god bestaat (a = niet/geen, theos = god).

 

Atman

Goddelijk en eeuwig beginsel in alles wat leeft. Ofwel: de aanwezigheid van Brahman in alles wat leeft, vandaar: atman is brahman. Atman moet niet verward worden met het persoonlijk bewustzijn of karakter. Atman kan vertaald worden als ‘ziel’.

Beeldspraak

Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik. Het gaat er daarbij bijvoorbeeld om dat een plantje overeenkomsten heeft met de mens (het voorbeeld in dit hoofdstuk). Door dit figuurlijk taalgebruik draagt men betekenissen over (in dit geval van het plantje op de mens).

Bhakti-weg

‘Bhakti’ betekent ‘overgave’. Door volledige overgave of toewijding aan Krishna of een van de andere goden zoekt men de weg die naar de verlossing voert.

Boeddha - (De) Boeddha

Groeide op als prins Siddharta Gautama (ongeveer 500 v.Chr.) in het gebied dat wij nu kennen als Nepal. Wezenlijk aan al het leven is het lijden. Door verlangens wakkert men het lijden aan. Daarom doet de mens er wijs aan zijn verlangens te beteugelen.

 

Brahma

De scheppergod. Brahma: niet te verwarren met brahman.

Brahman

De eeuwige, onveranderlijke en oneindige werkelijkheid, de wereldziel, de goddelijke werkelijkheid. Uit Brahman is alles ontstaan maar Brahman is geen persoonlijke god die bewust scheppend actief is. Brahman: niet te verwarren met brahma, de scheppergod.

Catacombe

Ondergrondse begraafplaats. Gewoonlijk een ingewikkeld stelsel van onderaardse gangen waar in de muren graven zijn uitgehouwen. Het bekendste zijn de catacomben in Rome waar ook de eerste christenen hun doden begroeven,

Ceremonie

Plechtigheid bij een belangrijke gebeurtenis. Een ceremonie kent een vast patroon waarbij men rituelen voltrekt. Bijvoorbeeld een huwelijksceremonie.

Choepa

Huwelijksbaldakijn bij de traditionele joodse huwelijksceremonie. Bij de huwelijksplechtigheid staan bruid en bruidegom in of buiten de synagoge onder een aan vier palen bevestigd baldakijn. Choepa is ook een aanduiding voor de gehele joodse huwelijksplechtigheid.

Choepa

Baldakijn waaronder het bruidspaar staat bij een joodse huwelijksinzegening. Ook woord voor de huwelijksplechtigheid.

Cirkel van de tijd

Hierbij beleeft men de tijd als een cirkel, als een rondgang, als herhaling. Men spreekt hier ook wel van een cyclische tijdsopvatting (in tegenstelling tot een lineaire tijdsopvatting).

Communiceren

Met elkaar in verbinding staan. Een goed gesprek voeren.

Consumeren

Nuttigen, gebruiken van goederen, van levensmiddelen. (Nota bene: het Latijnse werkwoord ‘consumare’ betekent ook verkwisten, vernietigen.)

Cyclisch (in verband met tijd)

Hierbij ervaart men de tijd als een cyclus, als een rondgang, als herhaling. Dit in tegenstelling tot een lineaire tijdopvatting waarin het gaat om het eenmalige van wat gebeurt.

Dapper

Gedrag waarbij iemand zijn angst overwint (1.) om op grond van een juiste inschatting van een situatie (2.) het goede te doen (3.)

Democratie

Betekent letterlijk ‘volks-regering’. Bij deze staatsvorm heeft niet slechts een kleine groep mensen de macht in handen maar alle mensen (het volk) hebben inspraak en invloed.

Deugd

Goede eigenschap; (goed) deel van iemands karakter.

Dharma

Wetmatigheid van alles wat bestaat. Dit houdt ook de plicht in hiernaar te leven. Een mens moet zijn dharma respecteren: de boer moet zijn boer-zijn respecteren, dat wil zeggen zijn plicht als boer doen, een soldaat moet vechten, dat is zijn dharma etc.

Discriminatie

Tegenovergestelde van gelijkwaardigheid. Het ten onrechte onderscheid maken tussen mensen op grond van ras, geslacht, seksuele geaardheid, levensovertuiging of politieke voorkeur.

Egoïsme

Een houding waarbij iemand steeds slechts het eigen welzijn op het oog heeft en waarbij het belang van anderen geschaad wordt. Egoïsme komt van het Latijnse woord ‘ego’ dat ‘ik’ betekent.

Emancipatie

Bevrijding uit een achtergestelde positie en het toekennen van gelijke rechten.

Ethiek

Grondig nadenken over vragen die met goed en kwaad te maken hebben. Daarmee onderdeel van de filosofie.

Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is een organisatie die bestaat uit 27 Europese lidstaten (in 2021) waaronder Nederland. Binnen de EU wordt samengewerkt vooral op politiek, economisch en juridisch gebied. De Europese Commissie vormt het dagelijks bestuur. Het Europees Parlement is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de EU.

Evangelie

Verhaal over het leven van Jezus van Nazaret. De schrijvers van de evangelies hebben na de dood van Jezus berichten en verhalen verzameld en daar hun eigen mening over de mens Jezus aan toegevoegd. Vier van dergelijke evangelies, kregen na verloop van tijd een plaats in de Bijbel.

Evangelie

Verhalen waar het leven en het optreden van Jezus van Nazareth worden beschreven. Van de vele evangeliën zijn er uiteindelijk vier in het Nieuwe Testament terechtgekomen: de evangelies van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Evangelisten

Marcus, Lucas, Matteüs en Johannes. Alleen Lucas en Matteüs schreven een geboorteverhaal over Jezus.

Exodus

Uittocht, van de Hebreeuwse stammen uit Egypte. (Ex betekent uit en hodos betekent weg). Tevens de aanduiding van het tweede boek uit de Bijbel/TeNaCH.

 

Extase

Gevoel buiten zichzelf te zijn en daarbij intens geluk te ervaren. In religies ook: eenheid met het goddelijke.

Farizeeën

Dit waren vrome, diepgelovige joden die niet alleen de Tora grondig bestudeerden maar ook nauwgezet volgens de voorschriften ervan leefden. Zij waren ervan overtuigd dat God zou ingrijpen en het Rijk Gods zou komen als men zich strikt aan de wet zou houden.

 

Feest

Een samenkomst van een aantal mensen bij een vreugdevolle gebeurtenis of een gedenkdag. We onderscheiden in dit hoofdstuk zeven kenmerken bij een feest.

Filosofie

Nadenken over levensvragen en over je levensbeschouwing.

Filosofie

Nadenken over levensvragen en over je levensbeschouwing.

Flexitariër

Een flexitariër is iemand die slechts af en toe vlees eet, vlees vaak bewust overslaat.

Een ‘parttime vegetariër’ zou je kunnen zeggen.

Fotosynthese

Vorming van koolhydraten (bijvoorbeeld: glucose/suiker) uit kooldioxide en water. Dit vindt plaats in planten onder invloed van licht.

Geestelijk lijden

Geestelijk lijden (ook wel psychisch lijden genoemd) heeft te maken met problemen die mensen hebben als stress, depressie, gepest en getreiterd worden, zich mislukt voelen, verdriet om een relatie die uit is of om de dood van een dierbare.

Gelijkwaardigheid

Het gelijk zijn van alle mensen voor zover alle mensen mens zijn. Anders gezegd: het van gelijke waarde zijn van alle mensen omdat alle mensen mens zijn.

Gemeenschappelijke levensbeschouwing

Een levensbeschouwing die binnen een grotere groep mensen leeft.

Gewone vragen

Vragen waarop een eenduidig antwoord gegeven kan worden; vragen die over feiten gaan.

Goddelijke drie-eenheid

De drie-eenheid, triniteit of drievuldigheid is het christelijke idee dat de éne God bestaat in drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon (Jezus die dus zelf God is) en de Heilige Geest. Soms krijgen deze drie aparte functies: de Vader is dan de Schepper, de Zoon is de Verlosser en de Heilige Geest de Helper.

Gouden regel (gulden regel)

Algemene regel om vast te stellen wat in veel gevallen goed en kwaad inhoudt. ‘Wat jij niet wilt dat jou gebeurt, doe dat ook een ander niet aan.’

Grondwet

De grondwet bevat de grondbeginselen van de regering van een staat. De Nederlandse grondwet regelt hoe staatsorganen zoals de Ministerraad, de Eerste en Tweede Kamer, de politie etc. met elkaar moeten omgaan. De grondwet stelt ook de rechten en plichten van alle burgers vast zodat individuen en groepen binnen een staat beschermd worden. Daarbij gelden met name de vier hoofdwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en tolerantie.

Hedonisme

Het woord ‘hedonisme’ komt van het Griekse hèdonè dat ‘genot’ betekent. Tegenwoordig bedoelt men met hedonisme dat zintuiglijk genieten centraal staat: eten, drinken, luxe kleding maar ook seks en drugs.

Hindoestanen

Hindoestanen zijn mensen van Surinaams-Indiase komaf. Bijna alle hindoes in Nederland zijn van Hindoestaanse origine.

Ik-standpunt

Het bekijken van de werkelijkheid alleen vanuit je eigen positie.

Jaloezie

Afgunst. Vervelend gevoel omdat iemand anders iets leuks of moois heeft.

Jij-standpunt

Je kunnen verplaatsen in een ander persoon. Je best doen om ook vanuit de positie van een ander over onderwerpen na te denken.

Jnana-weg

(Spreek uit: njana.) De weg naar bevrijding door het directe inzicht.

Kalifaat

Een kalifaat is een islamitisch rijk onder leiding van een kalief. Het Arabische woord chalifa, dat in het Nederlands kalief is geworden, betekent van oorsprong ‘opvolger’, en later in het bijzonder ‘opvolger van Mohammed’. Doordat de opvolgers van de profeet Mohammed zowel wereldlijke als religieuze leiders waren, werd kalief de titel voor een ‘islamitisch leider’.

Karma

De bagage die je meebrengt uit een vorig leven maar die je ook kunt verwerven in het bestaan dat je nu leidt. Karma kan positief of negatief zijn.

Kerstfeest/Kerstmis

Van oudsher een midwinterfeest. Christenen vieren dan de geboorte van Jezus.
Rooms-katholieken spreken gewoonlijk van Kerstmis, protestanten van Kerstfeest.

Krishna

Wordt vereerd als incarnatie van de god Vishnoe maar ook als God zelf.

Laatste oordeel

In plaats van het ‘Laatste oordeel’ wordt ook wel gesproken van de ‘Dag des oordeels’ of ‘Dag van de opstanding’. God alleen weet en bepaalt wanneer dat moment komt. Na de opwekking van de doden worden alle mensen beoordeeld op hun daden en vindt er een scheiding plaats. Het idee kende Mohammed van joden en christenen.

Levensbeschouwing

Het geheel van levensvragen en de antwoorden daarop. Ook: naar het leven (alles wat bestaat) kijken (‘schouwen’) en daar een mening over hebben.

Levensvragen

Meningsvragen over wat het allerbelangrijkste is in het leven.

Levensvragen

Meningsvragen over wat het allerbelangrijkste is in het leven.

Lijn van de tijd

De beleving van de tijd als een lijn: het lineair of historisch beeld van de tijd ziet de tijd als een lijn die uit het verleden komt en via het nu naar de toekomst gaat. Gebeurtenissen zijn eenmalig in een voortgaande tijd. Dit in tegenstelling tot een cyclische tijdsopvatting.

Lineair (in verband met tijd)

Hierbij ervaart men de tijd als verlopend in een lijn, als eenmalig, van verleden naar toekomst, van jong naar oud. Dit in tegenstelling tot een cyclische tijdsopvatting waarin het gaat om de herhaling, om de terugkeer.

Magie

Handelingen waarmee mensen proberen macht uit te oefenen op allerlei (ook verborgen) krachten. Vroegere betekenis: toverkunst, vergelijk zwarte magie.

Magische rituelen

Handelingen waarmee mensen proberen macht uit te oefenen op allerlei (ook verborgen) krachten. Vroegere betekenis: toverkunst; vergelijk zwarte magie.

Maya

Betekent letterlijk: illusie. Volgens het hindoeïsme en boeddhisme is de mens met een sluier van valse voorstellingen omgeven: zijn zintuigen misleiden hem en wat hij waarneemt interpreteert hij verkeerd. Door dit valse beeld van zichzelf en de wereld waarin hij leeft, kan de mens geen geluk en bevrijding vinden. Door meditatie kan men wel tot het ware inzicht komen.

Mirre

Fijn ruikende hars die uit de mirrestruiken komt. Hier kan balsem van worden gemaakt. Ook wordt het toegevoegd aan wijn. Er bestaan bittere en zoete soorten mirre.

Moksha

Bevrijding uit de cyclus van leven en dood, het ik-gevoel afgeschud hebben. Het hindoe-begrip ‘moksha’ komt globaal overeen met het boeddhistisch begrip ‘nirwana’.

Monotheïsme

Levensbeschouwing waarbij men in één god gelooft. Van ‘mono’ dat ‘een’ betekent en ‘theos’ dat ‘god’ betekent.

Morele oorzaak (van lijden)

Hiervan is sprake als mensen terecht verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor lijden. Dit betekent niet per se dat dit lijden gewild is, het kan ook gaan om nalatigheid.

 

Moslim

Een belijder van de islam.

Mythisch verhaal

Een fantasierijk verhaal waarin goden of goddelijke voorouders een rol spelen. De verhalen gaan vaak over het ontstaan en de ondergang van de wereld of van een cultuur.

 

Natuurlijke oorzaak (van lijden)

Hiervan is sprake als het lijden mensen overkomt en waarvoor je anderen niet verantwoordelijk kunt stellen.

Neutraal

Datgene wat niet goed is maar ook niet slecht/kwaad.

Nirwana

Doel van de boeddhist: het bereiken van de verlichting; bevrijd zijn van iedere begeerte en verwarring. Dood en lijden worden niet meer ervaren en de verlichte zal niet meer opnieuw geboren worden.

Nomadenstam

Dit is een groep mensen zonder vaste woonplaats die met hun kuddes rondtrekken, rondzwervende steppebewoners.

Nomadenstammen

Dit zijn groepen mensen zonder vaste woonplaats die met hun kuddes rondtrekken, rondzwervende steppebewoners.

Norm

Regel of norm. Regels zijn er om 1. het samenleven mogelijk te maken. 2. wat belangrijk gevonden wordt, mogelijk te maken.

Norm

Regel of norm. Regels zijn er om 1. het samenleven mogelijk te maken. 2. wat waardevol wordt gevonden, mogelijk te maken.

Onderdrukking

Het tegenovergestelde van vrijheid. Vergelijk ‘vrijheid van’.

Ondeugd

Slechte eigenschap; slecht deel van iemands karakter. (Ook benaming voor een persoon die niet deugt.)

Onverschillig

Zich het lot van iemand niet aantrekken; liefdeloos en zonder interesse.

Overmoed

Verkeerde (overmoedige) inschatting van wat men kan; onderschatting van gevaren. Een van twee uitersten (laf en overmoed) waartussen men de deugd (dapperheid) kan vinden.

Persoonlijke levensbeschouwing

De levensbeschouwing van een afzonderlijk persoon; levensvragen en antwoorden van een individueel persoon.

Pescotariër

Iemand die geen zoogdieren of vogels eet maar wel vis en andere zeedieren.

Polytheïsme

Veelgodendom; ‘poly’ betekent ‘veel’ en ‘theïsme’ komt van ‘theos’ dat ‘God’ betekent.

Psychologie

Wetenschap van de menselijke geest en het menselijk gedrag. Een belangrijke vraag voor de psychologie is: waarom doen mensen wat ze doen?

Reïncarnatie

Wedergeboorte, letterlijk: weer tot vlees worden. Uit het Latijn: ‘re’ is ‘weer’, ‘in’ is ‘tot’ of ‘naar’, en ‘caro’ (carnis, carne etc.) betekent ‘vlees’.

Regel

Norm of regel. Normen zijn er om 1. het samenleven mogelijk te maken. 2. wat belangrijk gevonden wordt, mogelijk te maken.

Relatie

Een betrekking waarin personen tot elkaar staan (of tot levende wezens in het algemeen). Een verhouding hebben met elkaar. Contact.

Rijk Gods

Ideale wereld die door Gods ingrijpen tot stand komt. De komst van het Rijk Gods wordt voorafgegaan door een boodschapper van God, een Messias. Het Rijk Gods moet niet verward worden met de hemel, die wordt gezien als een verblijf voor de zielen van overledenen.

 

Ritueel

Een handeling met 1. een symbolische betekenis die 2. op een vast tijdstip of bij een bepaalde gelegenheid plaatsvindt en 3. volgens een vast patroon wordt uitgevoerd.

Ritueel

Een handeling met 1. een symbolische betekenis die 2. op een vast tijdstip of bij een bepaalde gelegenheid plaatsvindt 3. en volgens een vast patroon wordt uitgevoerd.

Ritueel

Een handeling met 1. een symbolische betekenis die 2. op een vast tijdstip of bij een bepaalde gelegenheid plaatsvindt en 3. volgens een vast patroon wordt uitgevoerd.

Sadisme

Plezier of genoegen beleven aan het opzettelijk pijn doen of vernederen van een mens of dier.

Samsara

Betekent letterlijk: ronddraaien. De hindoe bedoelt hiermee de eindeloze cyclus van sterven en wedergeboren worden, een werkelijkheid vol verlangen, pijn en fout inzicht.

Sharia

De (religieuze) wet van de moslims. Het woord ‘sharia’ betekent ‘pad naar de waterbron’. Voor moslims is de sharia de ‘weg’ van God die tot het geluk leidt. De sharia is niet duidelijk in een boek vastgelegd. In het islamitisch recht beroept men zich dan ook op eerdere uitspraken waardoor sharia tot onderling strijdige conclusies kan leiden. Feitelijk bestaat er dus niet één sharia.

Shiva

De god zowel van de vernietiging als van de schepping die elkaar in een eeuwige beweging volgen. Bekend is de voorstelling van de dansende Shiva.

Sjamaan

De betekenis van dit woord is letterlijk: ‘hij of zij die weet’. De sjamaan is een ziener/priester die contact houdt met de geestenwereld en magie gebruikt om mensen te genezen.

Sol Invictus

Onoverwinnelijke zon. Onder deze naam werd de zonnegod in de latere tijd binnen het Romeinse rijk vereerd, onder meer door keizer Constantijn.

Spiritueel

Tot de geest behorend, onstoffelijk. (Vergelijk het Latijnse ‘spiritus’ dat ‘adem’, ‘lucht’ en ook ‘geest’ betekent. En ook het Engelse en Nederlandse ‘spirit’: ‘geestelijke kracht’ en ‘pit’.)

Symbool

Alles en nog wat (voorwerpen, handelingen, dieren, bloemen of water) kan tot symbool worden. Dat wil zeggen dat er verwezen wordt naar iets anders. Zo kan een hond symbool staan voor trouw, een bloem voor liefde. Een symbool bevat daarmee een levensbeschouwelijke betekenis. Die betekenis is niet eenduidig. Dit in tegenstelling tot een teken (bijvoorbeeld: een verkeersbord).

Symbool

Alles en nog wat (voorwerpen, handelingen, dieren, bloemen of water) kan tot symbool worden. Dat wil zeggen dat het verwijst naar iets anders. Zo kan een hond symbool staan voor trouw, een bloem voor liefde. Een symbool bevat daarmee een levensbeschouwelijke betekenis. Die betekenis is gewoonlijk niet eenduidig. Dit in tegenstelling tot een teken (bijvoorbeeld: een verkeersbord).

Synagoge

Joods leer- en gebedshuis.

Teken

Een teken bevat een eenduidige boodschap, die niet levensbeschouwelijk van aard is. Een verkeersbord is een duidelijk voorbeeld van een teken.

TeNaCh

De wet, profeten en geschriften. Globaal komt deze verzameling boeken overeen met het Oude Testament van de Bijbel.

Tolerant(ie)/Verdraagzaamheid

Is een ander woord voor ‘verdraagzaam(heid)’. Tolerantie kent een grens waar één van de andere hoofdwaarden wordt ontkend. (Intolerant betekent onverdraagzaam).

Trance

Toestand waarbij je bewustzijn een verandering ondergaat en de geest in vervoering is; je verkeert als het ware in een andere wereld. Zie ook het begrip ‘extase’.

Trimurti

Aanduiding voor de drie belangrijke aspecten binnen de hindoe-opvatting van God. Deze aspecten zijn schepping (Brahma), onderhouden (Vishnoe) en vernietiging (Shiva).

Uniek

Letterlijk: enig. ‘Ieder mens is uniek’ betekent: van jou is er maar één.

Veganist

Iemand die op geen enkele wijze gebruik maakt van producten die van dieren afkomstig zijn: geen vlees, geen leer, geen melkproducten etc.

Vegetariër

Iemand die geen producten eet die verkregen zijn door het doden van dieren – zowel

zoogdieren, vogels als vissen.

Verwondering

Iets wat altijd gewoon leek, ervaar je nu als een klein wonder. Daardoor ben je overdonderd, je voelt even niet de behoefte om iets te zeggen, je bent er een beetje stil van.

Vishnoe

Vishnoe is binnen de hindoe drie-eenheid het onderhoudende, zorgende en beschermende aspect van alles wat bestaat.

Vrijblijvend

Wat tot niets verplicht. Niet verbindend. Los.

Vrijheid

Zelf mogen en kunnen beslissen wat je met je leven doet. Vrijheid kan ingevuld worden 1. als vrijheid van onderdrukking naast 2. vrijheid als het kunnen en mogen maken van keuzes: vrijheid tot.

Waarde

Datgene wat heel belangrijk wordt gevonden. Door middel van regels/normen kan een waarde gerealiseerd worden.

Waardenconflict

Doet zich voor als twee waarden niet beide in praktijk gebracht kunnen worden en een van beide waarden voorrang moet krijgen.

Yoga

Hindoeïstische filosofie die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen om daarmee de vereniging met het goddelijke tot stand te brengen. Er bestaan verschillende soorten yoga bijvoorbeeld; jnana-yoga en bhakti-yoga. In het Westen bedoelt men met yoga meestal de hatha-yoga, een tak van yoga waarbij het vooral om lichaamsoefeningen gaat.

Zomer- en winterwende

Keerpunten in de natuurlijke cyclus van het jaar waarop de dagen langer worden (winterwende) of korter (zomerwende). De winterwende is daarmee de kortste dag van het jaar, de zomerwende de langste dag.

Zonde

Ingaan tegen de wil van God of tegen Gods regels zoals die in een religie zijn neergelegd. Met het begrip ‘zonde’ staat een overtreding of misdrijf in een religieuze samenhang.

Zondeval

Het tegen de wil van God ingaan door Adam en Eva toen zij aten van de verboden vrucht.

Zonnewende

Het moment waarop de dagen weer langer worden (de winterse zonnewende) of juist korter (zomerse zonnewende). In veel oude culturen vierde men tijdens de zonnewende feest.